Werkzaamheden VVE Beheer

 • Het verzorgen van de complete financiële administratie;
 • Het administreren en verwerken van mutaties in het eigenaarsregister;
 • Het op verzoek schriftelijk informeren van de voorzitter en/of bestuur over eigendomsoverdrachten binnen de VvE;
 • Het verstrekken van verenigingsinformatie aan nieuwe eigenaars;
 • Het incasseren en administreren van de door eigenaars verschuldigde jaarlijkse servicebijdrage en/of andere financiële verplichtingen betreffende de vereniging conform de vastgestelde en goedgekeurde begroting;
 • Het verzorgen van correspondentie met betrekking tot financiële en administratieve zaken aangaande de vereniging;
 • Het betalen van facturen, eventueel na goedkeuring van het bestuur en/of de kascommissie;
 • Het opmaken en versturen van de balans en het exploitatieoverzicht over het afgelopen boekjaar;
 • Het jaarlijks, ten behoeve van de algemene ledenvergadering, opstellen van een conceptbegroting en het conform de splitsingsakte berekenen van de jaarlijkse servicebijdrage per eigenaar;
 • Vooruitlopend op de algemene ledenvergadering ter goedkeuring aan de kascommissie voorleggen van de opgestelde jaarstukken;
 • Het jaarlijks overmaken van reservegelden naar een spaarrekening;
 • Het zorgdragen voor het voldoende verzekeren en verzekerd houden van de gemeenschappelijke delen van het gebouw en/of gebouwencomplex conform de akte van splitsing;
 • Het afhandelen van alle verzekeringszaken aangaande de gemeenschappelijke delen van de vereniging, met inbegrip van de afwikkeling schademeldingen;
 • Het jaarlijks organiseren, bijwonen en notuleren van de algemene ledenvergadering;
 • Het binnen één maand na vergadering opstellen en versturen van de notulen;
 • Het uitvoeren van actiepunten van besluiten voortvloeiend uit de vergaderingen;
 • Het toezicht houden op de naleving van het reglement van splitsing, de akte van splitsing, de tijdens algemene ledenvergadering genomen besluiten en het vastgestelde huishoudelijk reglement;
 • Het rekening houden met de wettelijk bewaartermijn en archiveren van stukken van de vereniging.
 • Het behandelen van alle aangelegenheden die verband houden met het gemeenschappelijk dagelijks onderhoud;
 • Het doen verhelpen van bouwkundige klachten betrekking hebbende op de “gemeenschappelijke delen” zoals daklekkage, een verstopte hemelwaterafvoer en een verstopt riool, rekening houdend met het conform vergadering vastgestelde mandaat;
 • Het voorzien van de daartoe aangewezen bestuurslid of commissie van een overzicht met servicenummers;
 • Het (steeksproefgewijs) of na signalering, danwel in ovelg met een daartoe aangewezsen bestuurs- en of commissielid, controleren van de uitgevoerde werkzaamheden aan de hand van de geaccordeerde opdrachten van de klachtmelder en de aannemer
 • Het adviseren van de vereniging inzake dagelijks onderhoud;
 • In geval van twijfel ter plaatse beoordelen of en op welke wijze een bepaalde reparatie gewenst is.
 • Het zo nodig afsluiten en beheren van de onderhoudscontracten ten behoeve van technische installaties en gemeenschappelijke voorzieningen;
 • Het controleren en verwerken van de ter zake ontvangen facturen;
 • Het (steeksproefgewijs) of na signalering, dan wel in overleg met een daartoe aangewezen bestuurs- en/of commissielid, controleren van de geleverde diensten zoals schoonmaakwerkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke eigenaars.
 • Het in overleg met de technische commissie of het bestuur opstellen van een meerjaren onderhoudsplanning met betrekking tot het te verwachten onderhoud gedurende de komende twintig jaar.
 • Het met de technische commissie of het bestuur jaarlijks verrichten van een inspectie van het complex teneinde de meerjaren onderhoudsplanning conform de laatste financiële en technische ontwikkelingen aan te passen;
 • Het jaarlijks vervaardigen van een onderhoudsplanning van het komend jaar te verwachten planmatig onderhoud en de hiervoor benodigde reservering;
 • Het in overleg met de technische commissie en/of bestuur opvragen van offertes op basis van  een conform meerjaren onderhoudsplanning onderbouwde werkomschrijving;
 • Het met de technische commissie en /of bestuur vergelijken en beoordelen van offertes
 • Het ter vergadering inbrengen en bepreken van de ontvangen offertes;
 • Het conform vergaderbesluit opdragen van de werkzaamheden.

Voor VvE beheer zijn extra werkzaamheden tegen een vastgestelde uurtarieven mogelijk

 • Het verzenden van de uitnodigingen inclusief vergaderstukken van extra vergaderingen;
 • Het voorbereiden en voorzitten van de extra vergadering;
 • Het bijwonen en notuleren van een extra vergadering;
 • Het verzorgen van verzending van de notulen voortvloeiend uit de extra vergadering;
 • Het voeren van incasso procedures.
 • Administratiekosten bij overdracht van appartementsrecht voor zowel voor de nieuwe als de oud gerechtigde(n) bedragen € 65,-
 • Administratiekosten per appartement in geval van beëindiging van de overeenkomst met Multipath Vastgoed B.V. bedragen € 30,-, (met een maximum van € 300,-)
 • Bemoeiingen m.b.t. de verhuur van  moeilijk verhuurbare ruimten
 • Het begeleiden en voeren van incassoprocedures
 • Het begeleiden of voeren van procedures inzake omvang van de betalingsverplichting
 • Het begeleiden of voeren van ontruimingsprocedures
 • Het voorbereiden, begeleiden en controleren van restauraties, verbeteringswerkzaamheden, verbouwingen en omvangrijke onderhoudswerkzaamheden
 • Het verwerken van de gevolgen van gewijzigde of nieuwe vormen van de overheid m.b.t. het beheer of vve management (bijv. waarderingsstelsels)
 • Bemoeiingen met overheidsinstanties
 • Onderhoudszaken uitgevoerd door eigen onderhoudsdienst

De extra werkzaamheden worden afzonderlijk op basis van uurtarief in rekening gebracht,

Administratief uurtarief                         €   75,00

Makelaar uurtarief                                 € 165,00

Assistent makelaar                                €   85,00

Onderhoudsdienst uurtarief                 €   35,00

Alle genoemde tarieven zijn exclusief btw